Tillsyn och ansvar

Era Försäkringars verksamhet är planering, förmedling och service när det gäller våra uppdragsgivares behov av skadeförsäkring. Vår verksamhet, försäkringsförmedlarens, regleras av bestämmelser i Lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405).

Med förmedlare avses fysisk person anställd av Era Försäkringar som har rätt att förmedla försäkring. Se här nedan.

Registrerings- och tillsynsfrågor:
Era Försäkringar i Sverige AB är registrerat hos Bolagsverket som förmedlare av skadeförsäkring. Uppgifter om detta kan inhämtas därifrån på följande sätt:
Postadress: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall.
Tel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40
Hemsida: www.bolagsverket.se
E-mail: bolagsverket@bolagsverket.se

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet och kan på begäran lämna upplysning om anställd hos Era Försäkringar har tillstånd att förmedla försäkring och vilket slag av försäkringar som får förmedlas. Uppgifter om detta kan inhämtas därifrån på följande sätt:

Postadress: Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm.
Tel: 08-787 80 00 Fax: 08-24 13 35
Hemsida: www.fi.se
E-mail: finansinspektionen@fi.se

Vårt ansvar mot våra kunder Om Era Försäkringar uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt lagen så är Era Försäkringar ersättningsskyldig för skada som drabbat kunden. Om kunden vill göra anspråk på skadestånd måste förmedlaren underrättas om det inom skälig tid efter det att kunden märkt eller bort märka att en skada har uppkommit. Era Försäkringars skadeståndsskyldighet begränsas vid varje skada till det belopp som utgår ur den ansvarsförsäkring som lagen kräver att förmedlaren ska ha.

Era Försäkringars ansvarsförsäkring finns tecknad hos AIG

Försäkringsnummer: 0001118338
Försäkringshavare: Nordic Brokers Association AB – Hjerta
Högsta ersättning som kan lämnas ur ansvarsförsäkringen är EUR 1 300 380 per skada och EUR 1 924 560 per år.

Klagomål till Era Försäkringar i Sverige AB.

Om kunden vill klaga på Era Försäkringars hantering så ska kontakt tas med den som är klagomålsansvarig och anmäld som sådan till Finansinspektionen. Klagomålsansvarig hos Era Försäkringar i Sverige AB är: Håkan Edmark Tel: 08-715 49 10 Era Försäkringar i Sverige AB har en policy för klagomålshantering som de anställda känner till. Svar på inlämnat klagomål lämnas senast efter 14 dagar.
Frågor om att framställa klagomål kan ställas till Svenska Försäkringsförmedlares förening.
Tel: 08-98 79 72 Fax: 08-98 50 08
Hemsida: www.sfm.se
E-mail: info@sfm.se

Vi hjälper Er att hitta rätt ansvarsförsäkring och svarar på frågor om bl a styrelseansvarsförsäkringar