VD- och Styrelseansvarsförsäkring

En VD- och styrelseansvarsförsäkring ger VD, styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare skydd för det personliga betalningsansvar de kan få med anledning av den position de har i en verksamhet. Krav kan framställas mot dem som individer för handlingar de vidtagit eller underlåtit att vidta som kravställaren menar har varit till men för den. En VD- och styrelseansvarsförsäkring skyddar inte bara VD och styrelseledamöters personliga ansvar utan också andra anställda inom verksamheten eller koncernen som kan ha ett självständigt ledningsansvar. Viktigt att understryka är att skyddet förutom själva skadeståndskravet också omfattar försvarskostnader, vilket är den del av skyddet som används mest i samband med såväl grundade som ogrundade anspråk. 

Varför behövs VD- och styrelseansvarsförsäkring?

Affärsklimatet har förändrats och när det uppstår problem i en verksamhet har det blivit allt vanligare att olika intressenter söker kompensation genom att rikta krav mot ledningen i verksamheten. Förutom att denna typ av krav kan uppfattas som mycket obehagliga och som ett ifrågasättande av individen är det även en distraktion som ytterligare kan försvåra en företagslednings möjligheter att leda en verksamhet på bästa möjliga sätt. Att i det läget dessutom som enskild individ behöva fundera över kostnaderna för försvar och de privatekonomiska konsekvenserna av kravet skapar ytterligare stress. Fler och fler komplexa regelverk såsom exemplelvis GDPR för att bedriva verksamhet är också ett stort skäl till att skaffa en VD- och styrelseansvarsförsäkring