Organisationer och grupper

Värdet av att göra upphandlingar i grupp och teckna gruppförsäkring kan många vittna om. Förutom det självklara i att större kollektiv ger möjlighet till lägre premier och bättre omfattning vill vi även uppmärksamma fler och mjukare värden. Att exempelvis få kontroll på skador för en hel grupp gör att man lättare organiserar och även kan upphandla skadeförebyggande åtgärder för hela gruppen samtidigt. Enklare hantering vad gäller uppdatering och möjligheten att ”växa” i sin gruppförsäkring är andra värden som uppskattas. Har Ni egna idéer om hur Ni skulle vilja att det fungerade i just Er grupp står vi gärna till Er tjänst i dialogen med försäkringsbolagen.

Förstudien är nyckeln till en framgångsrik gruppförsäkring. Här måste samtliga förväntningar och behov analyseras och bestämmas. Många gånger tillsätts en försäkringskommitté bestående av företrädare för gruppen, Era Försäkringar samt ibland även ifrån försäkringsbolaget. I denna kommitté beslutas frågor som berör försäkringsomfattningen, marknadsföring av gruppförsäkringen, uppföljning av skadestatistik o s v.

Förstudien utmynnar i regel till ett avtal som reglerar förväntningarna och åtagandena från respektive part. En fullmakt undertecknas också som ger Era Försäkringar ensamrätt att företräda gruppen på försäkringsmarknaden.

Efter att avtal ingåtts och försäkringskommittén beslutat om innehåll i gruppförsäkringen genomför Era Försäkringar en upphandling av gruppförsäkringen. Offerter sammanställs i beslutsunderlag och kommittén beslutar utifrån de parametrar man bestämt är de viktigaste för vilken försäkringsgivares offert man ska acceptera.

Era Försäkringar placerar gruppförsäkringen i enlighet med Ert beslut. Därefter följer den löpande administrationen av gruppförsäkringen samt löpande marknadsföring och uppföljning. Beroende på storlek och omfattning av gruppen kan möten hållas ett antal gånger per år i syfte att säkerställa att inget faller mellan stolarna och att avtalet efterlevs.

Era Försäkringar i Sverige AB förmedlar grupplösningar inom företagsförsäkring, fastighetsförsäkring, fordonsförsäkring och sjukvårdsförsäkring exempelvis.
 

Vår process

1. FÖRSTUDIE
Förstudien är nyckeln till en framgångsrikt gruppförsäkring. Här måste samtliga förväntningar och behov analyseras och bestämmas. Många gånger tillsätts en försäkringskommitté bestående av företrädare för gruppen, Era Försäkringar samt ibland även ifrån försäkringsbolaget. I denna kommitté beslutas frågor som berör försäkringsomfattningen, marknadsföring av gruppförsäkringen, uppföljning av skadestatistik o s v.
2. FULLMAKT & AVTAL
Förstudien utmynnar i regel till ett avtal som reglerar förväntningarna och åtagandena från respektive part. En fullmakt undertecknas också som ger Era Försäkringar ensamrätt att företräda gruppen på försäkringsmarknaden.
3. VÄRDERING, UPPHANDLING, SAMMANSTÄLLNING OCH DISKUSSION
Efter att avtal ingåtts och försäkringskommittén beslutat om innehåll i gruppförsäkringen genomför Era Försäkringar en upphandling av gruppförsäkringen. Offerter sammanställs i beslutsunderlag och kommittén beslutar utifrån de parametrar man betstämt är de viktigaste vilken försäkringsgivares offert man ska acceptera.
4. PLACERING, UPPFÖLJNING OCH ADMINISTRATION
Era Försäkringar placerar gruppförsäkringen i enlighet med kommitténs beslut. Därefter följer den löpande adminsitrationen av gruppförsäkringen samt löpande marknadsföring och uppföljning. Möten hålls ett bestämt antal gånger per år i syfte att säkerställa att inget faller mellan stolarna och att avtalet efterlevs. Dessa möte protokollförs givetvis.